ವಿಶ್ರಾಂತಿ-ಈಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ರೆಸ್ಟ್‌ಗಳು

ರೆಸ್ಟ್-ಈಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ರೆಸ್ಟ್‌ಗಳು ದಕ್ಷತಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸುಲಭ ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.ರೈಲ್ ಕಾಂಬೊ ಕಿಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಳಸಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ವಸ್ತು: 304
38 ಎಂಎಂ ಹ್ಯಾಂಡ್ರೈಲ್ಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ